Home     Links     Contact     Vacatures     Voorwaarden     BOVAG

Wij zijn nu ook dealer van Loekie kinderfietsen.

Voorwaarden

Openingstijden

Ma:  Gesloten
Di:  8.30-12.30 13.30-18.00
Wo:  8.30-12.30 13.30-18.00
Do:  8.30-12.30 13.30-18.00
Vr:  8.30-12.30 13.30-20.00 koopavond
Za:  8.30-16.00
Zo:  Gesloten

Volg ons: 

© 2015 26 augustus 2015 pagina 1 van 2

 

Algemene voorwaarden Gerdo Hardeman Tweewielercentrum

1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Opdrachtnemer: de vennootschap onder firma Gerdo Hardeman Tweewielercentrum gevestigd te Woudenberg. Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de producten bij Opdrachtnemer heeft besteld. Tweewieler: alle soorten (snor)fietsen. Consument: de natuurlijke persoon (Opdrachtgever) die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het tot het leveren van producten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Producten: alle door Opdrachtnemer geleverde en te leveren producten zoals onder meer maar niet beperkt tot tweewielers die zijn besteld door de Opdrachtgever.

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer producten worden aangeboden of geleverd aan de Opdrachtgever.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.

2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk heeft aanvaard.

2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De aanbieding van de Opdrachtnemer wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht. Tenzij anders aangegeven zijn alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen vrijblijvend en geldig gedurende de daarbij aangegeven termijn.

3.2 Opdrachtnemer is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder enig voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Opdrachtnemer is bevestigd.

3.3 Alle geoffreerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.4 Alle in de aanbieding van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.

3.5 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer (elektronisch verzonden) of afgegeven overeenkomst of offerte.

3.6 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de aanbieding dan wel de Overeenkomst of offerte kunnen worden beschouwd dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.

4 Leveringstermijn en overschrijding daarvan

4.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt.

4.2 Voor levering van producten geeft Opdrachtnemer een vermoedelijke leveringsdatum. Deze leveringstermijn betreft geen fatale termijn en overschrijding van de leveringstermijn levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.3 Na ontbinding conform het vorige lid zal de Opdrachtnemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

4.4 Het risico van beschadiging, verlies, waardevermindering en/of vermissing van producten berust bij de Opdrachtnemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 De overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.

5 Reparatie en onderhoudsgarantie

5.1 De Opdrachtnemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de Opdrachtgever. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie vallen slijtage (bv. aan banden, tandwielen) defecten vanwege onjuist onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrieksvoorschriften was. Indien de alsnog door de Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.

5.2 Er wordt geen garantie verstrekt op noodreparaties.

5.3 De aanspraken op de garantie vervallen indien:

5.3.1 de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de Opdrachtnemer daarvan in kennis stelt;

5.3.2 de Opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;

5.3.3 derden zonder voorkennis of toestemming van de Opdrachtnemer werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

5.3.4 Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

6 Retentierecht

6.1 De Opdrachtnemer kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:

6.1.1 de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

6.1.2 de opdrachtgever de kosten van eerdere door de Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;

6.1.3 de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de Opdrachtnemer niet (geheel) voldoet. Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

6.2 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

6.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

6.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6.5 De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.6 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7 Betalingsvoorwaarden

7.1 Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

7.2 Tenzij anders vermeldt dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

7.3 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In alle andere gevallen is De Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

7.4 In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de producten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn besteld.

7.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

7.6 In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.

8 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

8.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de geleverde producten en de daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft met een maximum van € 25.000,- (excl. BTW).

8.3 Indien door of in verband met de geleverde producten door Opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.

8.4 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

8.5 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

8.6 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

9 Garanties, onderzoek en reclames

9.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

9.2 Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een product betreft die door een derde (de fabrikant) werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die,

© 2015 26 augustus 2015 pagina 2 van 2

die door de fabrikant van het product ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. De afhandeling van de garantie wordt eveneens bepaald door de fabrikant.

9.3 Opdrachtnemer kan garantie bijkopen bij de fabrikant voor maximaal twee jaar. Indien Opdrachtnemer extra garantie heeft bijgekocht bij de fabrikant van het product, dan zijn de voorwaarden van de bijgekochte garantie op het desbetreffende product van toepassing.

9.4 Indien Opdrachtgever een consument is, is deze gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. In alle andere gevallen geldt het hiernavolgende lid.

9.5 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.6 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde producten.

9.7 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

9.8 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

9.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9.10 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10 Verjaringstermijn

10.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

11 Incassokosten

11.1 Indien de Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Opdrachtnemer, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven conform het bepaalde in de volgende twee (a, b) bepalingen.

11.2 Indien de Opdrachtgever consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens het ‘Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. Hierbij is bepalend dat de zaak betrekking heeft op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom, dan wel dat sprake is van vergoeding van schade die voortvloeit uit een vaststellingsovereenkomst of dat het een verbintenis tot betaling van een geldsom betreft die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding in de zin van artikel 6:87 BW. Omdat Opdrachtnemer een Btw-plichtige Opdrachtnemer is, worden de incassokosten niet verhoogd met BTW.

De tarieven zijn als volgt:

Minimumtarief € 40,00

15% over eerste € 2.500,00

10% over volgende € 2.500,00

5% over volgende € 5.000,00

1% over de volgende € 190.000,00

0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,

11.3 Indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

11.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Opdrachtnemer zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.

12 Verhuur

12.1 Voorafgaand aan de huur dient door de Opdrachtgever een huurovereenkomst of (inschrijf)formulier ingevuld en ondertekend te worden. Hierbij dient de Opdrachtgever een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan te leveren.

12.2 De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af) rekening opgenomen dienen contant te worden voldaan tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

12.3 De Opdrachtgever is verplicht om voor aanvang van huur van de tweewieler een borgsom te betalen ter hoogte van € 100,00 per fiets. Deze borgsom krijgt de

Opdrachtgever terug indien de fiets wordt ingeleverd in dezelfde staat zoals de Opdrachtnemer hem heeft aangeleverd bij aanvang van de huur.

12.4 De huurperiode is gelegen tussen het moment van aanvang en inlevering van de tweewieler zoals dit schriftelijk is overeengekomen.

12.5 Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de Opdrachtnemer tegen de (verlengings-)tarieven.

12.6 Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

12.7 Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode met meer dan 15 minuten wordt overschreden doordat de tweewieler(s) niet op tijd op het adres van Opdrachtnemer is (zijn) ingeleverd, loopt de huur door tot het tijdstip dat de tweewieler(s) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 10,00 voor elke dag dat de tweewieler(s) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.

13 Leenfiets

13.1 Indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk acht kan in geval van reparatie een leenfiets aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

13.2 De leenfiets wordt slechts ter beschikking gesteld gedurende de reparatieperiode. Zodra Opdrachtnemer aan Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt dat de reparatie gereed is dient de leenfiets uiterlijk de volgende werkdag (waaronder begrepen zaterdag) te worden ingeleverd bij Opdrachtnemer. Indien de leenfiets niet tijdig bij Opdrachtnemer zal zijn ingeleverd is Opdrachtgever gehouden om de reguliere huurtarieven aan Opdrachtnemer te voldoen voor de periode dat hij de leenfiets langer in bezit heeft gehad.

13.3 Opdrachtgever dient overeenkomstig normaal gebruik met de leenfiets om te gaan en alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen verlies of diefstal. De leenfiets dient te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin Opdrachtgever de leenfiets heeft meegenomen.

14 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

14.3 Opdrachtnemer heeft het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

14.4 Indien Opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Opdrachtnemer de wijzigingen tijdig bekend maken. hij zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

14.5 Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Opdrachtnemer te vermelden.

15 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

15.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.

Voorstraat 51-53 - 3931 HC Woudenberg - T: 033 2863003 - E: info@gerdohardeman.nl